Paragraphia

para_26

Paragraphia
2013
145.5×112cm
oil on canvas

Paragraphia

para_31

Paragraphia
2014
91×72.7cm
oil on canvas

Paragraphia

para_30

Paragraphia
2014
72.7×53cm
oil on canvas

Paragraphia

para_24

Paragraphia
2013
91×65.2cm
oil on canvas

Paragraphia

para_27

Paragraphia
2013
100×80.3cm
oil on canvas

Paragraphia

para_29

Paragraphia
2013
45.5×33.3cm
oil on canvas