estate – Installation View

“estate”

2021
Group Show / Kosuke Yamawaki, Hidetaka Suzuki, Masaki Okuten, Kentaro Takahashi, Moeco Yamazaki
installation view at ZEIT-FOTO kunitachi
Photographer : Kentaro Takahashi / Hidetaka Suzuki