Paragraphia

para_31

Paragraphia
203
91×72.7cm
oil on canvas